Privacy policy

Beleid met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens / privacy beleid

Het is noodzakelijk u meer uitleg te geven over ons beleid met betrekking tot persoonsgebonden gegevens die u mogelijk vermeldt op onze site. Onze doelstelling bestaat erin uw persoonsgegevens te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “AVG”)

Parques Reunidos Servicios Centrales S.A.(Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanje - info@bobbejaanland.be) verzamelt in naam en voor rekening van Bobbejaanland persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze site en bij de online bestelling van onze producten. In het bijzonder zal Bobbejaanland geen enkele persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven of blootstellen aan een andere derde, zonder expliciete toelating.

De verwerkingsverantwoordelijke is Bobbejaanland BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 2460 Lichtaart, Olensteenweg 45, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE400669980, RPR Turnhout

Bij het accepteren van deze voorwaarden geeft de gebruiker tevens uitdrukkelijk zijn toestemming (art. 6.2. a) AVG) door, onverminderd de persoonsgegevens waarvoor de gebruiker persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren (art. 6.1. b) AVG), te verklaren:Bij het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart gebruiker/ticketkoper: ik ben akkoord

a. Dat Bobbejaanland mijn individueel gerelateerde gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt met als doel het verstrekken van het door mij aangekochte ticket of het aanleveren van opgevraagde informatie en documentatie of het beantwoorden van gestelde vragen.

b. Dat de gegevens ingevoerd bij het registratieproces om een ticket van Bobbejaanland aan te kopen, worden doorgegeven aan de organisator van dit evenement. De organisator kan deze gegevens gebruiken om mij op de hoogte te stellen van volgende evenementen en/of een nieuwsbrief te versturen. Ik heb de mogelijkheid om mij te allen tijde uit te schrijven van deze mailings.

c. Dat Bobbejaanland, zover als dat het noodzakelijk is in individuele gevallen, toegelaten is om mijn inventarisatiegegevens en gebruiksgegevens te verzamelen, te gebruiken en te verwerken om illegale acties te voorkomen.

d. Dat Bobbejaanland toegelaten is om mijn individueel gerelateerde gegevens te verzamelen, te gebruiken en te verwerken, ook na de beëindiging van mijn account in geval van misbruik van Bobbejaanland of in geval van mogelijke illegale acties van de gebruiker.

e. Dat Bobbejaanland toegelaten is uw e-mailadres te gebruiken om u op de hoogte te stellen van nieuwe producten en diensten, alsook die van onze partners. Bobbejaanland garandeert dat uw e-mailadres nooit aan derden zal worden doorgegeven: de e-mails worden uitsluitend met haar tussenkomst verzonden.

f. Dat uw andere dan emailadres persoonsgegevens aan derden doorgegeven worden die u ook rechtstreeks gepersonaliseerde aanbiedingen zullen overbrengen, zonder tussenkomst van Bobbejaanland.

g. Dat verbindingsgegevens zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om onze site en dienstverlening te verbeteren. Hierin wordt Bobbejaanland bijgestaan door derde partijen die bevestigen eveneens de GDPR wetgeving te volgen. Meer details over de verbindingsgegevens kan u terugvinden onder het Cookiebeleid.

De persoonsgegevens worden met het oog op het bereiken van volgende doelen verwerkt:

  • Aanspreektitel / Gegevens zijn noodzakelijk om een uniekcontact aan te maken in de database om vervolgens het contact op een correcte manier te benaderen. : Voornaam, Achternaam, Geslacht
  • Communicatiemiddel voor het afleveren van de producten, in geval van (technische) problemen met de bestelling, voor het voorstellen van commerciële acties en informatie, het beantwoorden van vragen: Emailadres, Telefoonnummer, Mobiel nummer
  • Demografische gegevens worden verzameld voor data-analyse ten einde de bezoeker een op maat gemaakt aanbod voor te stellen: Land, Postcode.
  • De geboortedatum wordt verzameld om de klant voor zijn verjaardag of de dag van zijn verjaardag een incentive te kunnen sturen
  • Gegevens bewaard voor verder klantenonderzoek: Eerste bezoek park?
  • Verzendgegevens voor abonnementen indien het abonnement niet afgehaald wordt in het park: Plaats, Straat en huisnummer, postcode
  • De foto wordt gebruikt om te printen op het abonnement daar abonnementen strikt persoonlijk zijn.
  • Om de reservatie en organisatie van een groep/school of bedrijfsuitstap administratief en financieel te kunnen verwerken worden volgende gegevens verzameld: Naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, BTWnummer en email van de groep/school/bedrijf.
  • Om praktische afspraken te maken, een aanspreek punt te hebben tijdens een groep/school of bedrijfsuitstap en de beste service te kunnen bieden worden volgende gegevens verzameld: Voornaam, naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke, datum van bezoek, aankomstuur, verwachte bezoekersaantallen.

Bobbejaanland verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden. Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: info@bobbejaanland.be. U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart, België. Bobbejaanland verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.

De gebruiker heeft het recht om de toegang te verzoeken tot zijn persoonsgegevens, de verbetering van de gegevens die onjuist of onvolledig zijn, het wissen van de gegevens in de omstandigheden voorzien in artikel 17 AVG of een beperking van de verwerking binnen de voorwaarden voorzien in artikel 18 AVG. De betrokkene mag zich eveneens verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals voorzien in artikel 21 AVG en hij heeft het recht een kopie te vragen van zijn gegevens om deze over te maken aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: info@bobbejaanland.be. U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart, België. Bobbejaanland verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven. De betrokkene heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid. In België is de toezichthoudende overheid, de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

De gegevens worden bewaard voor de volledige duur van het bezoek en voor de periode noodzakelijk om Bobbejaanland toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te komen (met inbegrip van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) om haar archieven te bewaren. Deze termijn zal worden verlengd met het oog op het voeren van een mogelijk geschil met de gebruiker.