Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Parques Reunidos Servicios Centrales S.A., Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanje. De gebruikers kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Parques Reunidos. Bobbejaanland is een park van Parques Reunidos.

Bobbejaanland SA/NV
RPR Turnhout: 0400 669 980
BTW : BE 0400 669 980
Olensteenweg 45
2460 Lichtaart
België
Tel: 0032 (0)14/55 78 11
Fax: 0032 (0)14/55 78 15
E-mail: info@bobbejaanland.be

Afstand van aansprakelijkheid

Inhoud van de site

De gepubliceerde gegevens op de site worden enkel ter informatie verleend. Ondanks alle inspanningen van Bobbejaanland om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele fouten op de site staan. Bobbejaanland kan niet aansprakelijk worden geacht voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de bezoeker er kan van maken. Bobbejaanland behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Bobbejaanland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker lijdt door het bezoeken en gebruiken van de site.

Beschikbaarheid van de site

Bobbejaanland kan geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site garanderen en kan niet verzekeren dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Bobbejaanland biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Bobbejaanland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Parques Reunidos en derden geheel te respecteren. De publicatie van merken, foto's, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Parques Reunidos mag niet geïnterpreteerd worden als een gebruiksrecht voor de gebruiker. Enkel de foto's in de rubriek "pers" zijn vrij toegankelijk louter voor journalistieke doeleinden.

Link naar sites die niet beheerd worden door Bobbejaanland

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Bobbejaanland naar sites die Parques Reunidos niet beheert, betekent niet dat Parques Reunidos toezicht uitoefent op deze sites. Parques Reunidos kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk dispuut met betrekking tot de website van Bobbejaanland valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd. In geval van een geschil zal een afgedrukte versie van huidige algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.

Beleid met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens / privacy beleid

Het is noodzakelijk u meer uitleg te geven over ons beleid met betrekking tot persoonsgebonden gegevens die u mogelijk vermeldt op onze site. Onze doelstelling bestaat erin uw persoonsgegevens te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “AVG”)

Parques Reunidos Servicios Centrales S.A.(Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanje - info@bobbejaanland.be) verzamelt in naam en voor rekening van Bobbejaanland persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze site en bij de online bestelling van onze producten. In het bijzonder zal Bobbejaanland geen enkele persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven of blootstellen aan een andere derde, zonder expliciete toelating.

De verwerkingsverantwoordelijke is Bobbejaanland BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 2460 Lichtaart, Olensteenweg 45, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE400669980, RPR Turnhout

Bij het accepteren van deze voorwaarden geeft de gebruiker tevens uitdrukkelijk zijn
toestemming (art. 6.2. a) AVG) door, onverminderd de persoonsgegevens waarvoor de gebruiker persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren (art. 6.1. b) AVG), te verklaren:Bij het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart gebruiker/ticketkoper: ik ben akkoord

a. Dat Bobbejaanland mijn individueel gerelateerde gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt met als doel het verstrekken van het door mij aangekochte ticket of het aanleveren van opgevraagde informatie en documentatie of het beantwoorden van gestelde vragen.

b. Dat de gegevens ingevoerd bij het registratieproces om een ticket van Bobbejaanland aan te kopen, worden doorgegeven aan de organisator van dit evenement. De organisator kan deze gegevens gebruiken om mij op de hoogte te stellen van volgende evenementen en/of een nieuwsbrief te versturen. Ik heb de mogelijkheid om mij te allen tijde uit te schrijven van deze mailings.

c. Dat Bobbejaanland, zover als dat het noodzakelijk is in individuele gevallen, toegelaten is om mijn inventarisatiegegevens en gebruiksgegevens te verzamelen, te gebruiken en te verwerken om illegale acties te voorkomen.

d. Dat Bobbejaanland toegelaten is om mijn individueel gerelateerde gegevens te verzamelen, te gebruiken en te verwerken, ook na de beëindiging van mijn account in geval van misbruik van Bobbejaanland of in geval van mogelijke illegale acties van de gebruiker.

e. Dat Bobbejaanland toegelaten is uw e-mailadres te gebruiken om u op de hoogte te stellen van nieuwe producten en diensten, alsook die van onze partners. Bobbejaanland garandeert dat uw e-mailadres nooit aan derden zal worden doorgegeven: de e-mails worden uitsluitend met haar tussenkomst verzonden.

f. Dat uw andere dan emailadres persoonsgegevens aan derden doorgegeven worden die u ook rechtstreeks gepersonaliseerde aanbiedingen zullen overbrengen, zonder tussenkomst van Bobbejaanland.

g. Dat verbindingsgegevens zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om onze site en dienstverlening te verbeteren. Hierin wordt Bobbejaanland bijgestaan door derde partijen die bevestigen eveneens de GDPR wetgeving te volgen. Meer details over de verbindingsgegevens kan u terugvinden onder het Cookiebeleid.

De persoonsgegevens worden met het oog op het bereiken van volgende doelen verwerkt:

 • Aanspreektitel / Gegevens zijn noodzakelijk om een uniekcontact aan te maken in de database om vervolgens het contact op een correcte manier te benaderen. : Voornaam, Achternaam, Geslacht
 • Communicatiemiddel voor het afleveren van de producten, in geval van (technische) problemen met de bestelling, voor het voorstellen van commerciële acties en informatie, het beantwoorden van vragen: Emailadres, Telefoonnummer, Mobiel nummer
 • Demografische gegevens worden verzameld voor data-analyse ten einde de bezoeker een op maat gemaakt aanbod voor te stellen: Land, Postcode.
 • De geboortedatum wordt verzameld om de klant voor zijn verjaardag of de dag van zijn verjaardag een incentive te kunnen sturen
 • Gegevens bewaard voor verder klantenonderzoek: Eerste bezoek park?
 • Verzendgegevens voor abonnementen indien het abonnement niet afgehaald wordt in het park: Plaats, Straat en huisnummer, postcode
 • De foto wordt gebruikt om te printen op het abonnement daar abonnementen strikt persoonlijk zijn.
 • Om de reservatie en organisatie van een groep/school of bedrijfsuitstap administratief en financieel te kunnen verwerken worden volgende gegevens verzameld: Naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, BTWnummer en email van de groep/school/bedrijf.
 • Om praktische afspraken te maken, een aanspreek punt te hebben tijdens een groep/school of bedrijfsuitstap en de beste service te kunnen bieden worden volgende gegevens verzameld: Voornaam, naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke, datum van bezoek, aankomstuur, verwachte bezoekersaantallen.

Bobbejaanland verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden. Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: info@bobbejaanland.be. U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart, België. Bobbejaanland verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.

De gebruiker heeft het recht om de toegang te verzoeken tot zijn persoonsgegevens, de verbetering van de gegevens die onjuist of onvolledig zijn, het wissen van de gegevens in de omstandigheden voorzien in artikel 17 AVG of een beperking van de verwerking binnen de voorwaarden voorzien in artikel 18 AVG. De betrokkene mag zich eveneens verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals voorzien in artikel 21 AVG en hij heeft het recht een kopie te vragen van zijn gegevens om deze over te maken aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: info@bobbejaanland.be. U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart, België. Bobbejaanland verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven. De betrokkene heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid. In België is de toezichthoudende overheid, de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

De gegevens worden bewaard voor de volledige duur van het bezoek en voor de periode noodzakelijk om Bobbejaanland toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te komen (met inbegrip van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) om haar archieven te bewaren. Deze termijn zal worden verlengd met het oog op het voeren van een mogelijk geschil met de gebruiker.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Het park Bobbejaanland is een filiaal van Parques Reunidos Servicios Centrales S.A., met maatschappelijke zetel te Madrid, Spanje. De overeenkomsten die afgesloten worden via de site van Bobbejaanland worden rechtstreeks afgesloten met Bobbejaanland. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de site van Bobbejaanland afgesloten worden tussen Bobbejaanland en derden, onder voorbehoud van artikel 4 § 4 en van artikels 6 en 8 die niet van toepassing zijn op professionele kopers. Als de overeenkomst afgesloten wordt met een consument, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing als het gaat om een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 77, §1, 1° van de wet van 14 juli 1991 betreff ende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Bijgevolg zijn onderhavige voorwaarden niet van toepassing als de twee partijen elkaar in de fase vóór de afsluiting van de overeenkomst fysiek moeten ontmoeten.

Artikel 2 - Definities

De verkoper is Bobbejaanland: RPR Turnhout: 0400 669 980, BTW : BE 0400 669 980 Olensteenweg 45, 2460 Lichtaart - België Tel.: 0032 (0) 55 78 11 Fax: 0032 (0) 55 78 15 e-mail: info@bobbejaanland.be. De koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. De consument wordt gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten aangeboden door Bobbejaanland verwerft of gebruikt. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon die niet in de definitie van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 kadert. Artikel 4 § 4 en de artikels 6 en 8 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de professionele kopers.

Artikel 3 - Aanbod

De informatie over de diensten die te koop zijn op de site van Bobbejaanland, vormt een verkoopaanbod. Behoudens expliciete andersluidende vermelding is het aanbod geldig zolang het op de website staat. Bobbejaanland is evenwel niet gehouden tot aanbiedingen die, om redenen buiten zijn wil, fouten zouden bevatten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

Voor het sluiten van een overeenkomst moet de koper de navolgend beschreven stappen uitvoeren, die in de talen Nederlands, Frans en Duits ter beschikking staan.

Stap 1 "Online kopen" In de online winkel kiest u de bijbehorende ticket categorie alsmede het gewenste aantal. Bovendien is om veiligheidsredenen een bestelling van meer dan 500 euro per bestelling en rekeninghouder niet mogelijk. Neem in dit geval contact op met ons service center;

Stap 2 "Datum" De koper heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen een gedateerd ticket (ticket enkel geldig op de datum) of een ticket geldig voor het hele seizoen. Bovendien kan een relevante korting worden bekomen bij het invoeren van een promo-code.

Stap 3 "Overige producten" De koper heeft de mogelijkheid om extra diensten aan te kopen.

Stap 4 "Uw bestelling" Een samenvatting van de bestelling verschijnt op het scherm met de volgende gegevens: gekochte product (en)/ dienst (en), Totaal Prijs

Stap 5 "Identificatie, de ontvangst van de inschrijvingen door de koper en de betaling" De koper legitimeert zich door vermelding van de volgende verplichte persoonlijke gegevens: voornaam, achternaam, Straat en huisnummer, plaats, land, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (vooraf registreren is niet nodig).

De koper kan de volgende betaalwijzen kiezen:

 • betaling met creditcard (Master of Visa)
 • Ideal
 • Bancontact/ Mistercash
 • Belfius
 • ING

De koper moet overeenstemmen met de creditcard-/rekeninghouder (wordt automatisch vergeleken).

Bobbejaanland BVBA behoudt zich het recht voor om een of meer van de onder 1) tot 5 genoemde betalingsmethodes, slechts tijdelijk aan te bieden en zal de koper hierover informeren. Voor het betalen met creditcard worden de 3D Secure veiligheidsprocessen "Verified by Visa" en "Mastercard Secure Code" ondersteund. Voor het afsluiten van de bestelling moeten tijdens de bestelling de respectievelijke veiligheidsvragen overeenkomstig de getoonde aanwijzingen beantwoord worden. De koper moet de algemene voorwaarden en privacy policy voor het boeken via internet aanvaarden; via een hypertext link kan de koper de voorwaarden lezen, downloaden en afdrukken. De koper kan zijn bestelling door te klikken op het symbool "Ja, ik bevestig mijn bestelling" bevestigen of zijn bestelling wijzigen door op het symbool "Terug" te klikken. Daarmee kan de koper fouten corrigeren in zijn bestelling. Door te klikken op het symbool "Ja, ik bevestig mijn bestelling" verbindt de koper zich tot het kopen van de inhoud van de winkelmand.

Stap 6 "E-mail aankoopbevestiging met tickets" De aankoopbevestiging wordt direct na ontvangst van de bestelling en betaling van de verkoopprijs per e-mail naar de koper gestuurd. Deze e-mail bevat het aantal de bestelde tickets in pdf-formaat; 1 PDF per ticket. De bevestiging is voor de koper tegelijkertijd een bewijs van de gesloten overeenkomst en de contractuele voorwaarden.

Stap 7 "Afdrukken van de tickets en voorwaarden van de tickets" De klant is verantwoordelijk voor het leesbaar afdrukken van de tickets en het laten scannen van de tickets aan de toegangspoort.. De tickets kunnen niet bij het loket gedeponeerd worden. De geldigheidsduur staat op het ticket vermeld. Tickets kunnen slechts één keer worden gebruikt (uitzondering Indien anders op het ticket wordt vermeld.De gebruiker van het ticket g afwijken van de op het ticket vermelde besteller en rekeninghouder. Iedere bezoeker heeft een eigen ticket nodig, dat bij de ingang van het park ingelezen en gecontroleerd moet kunnen worden.

Artikel 5 - Elektronische bewijsmiddelen

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in informaticasystemen.

Artikel 6 - Betaling

De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met behulp van een door Ogone NV toegestaan betalingsmiddel. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door het bedrijf Ogone NV.
De gegevens met betrekking tot de betaling worden niet overgemaakt aan Bobbejaanland. Bobbejaanland wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het online betaalproces. Na het betaalproces ontvangt de koper een bevestigingsbericht of een verzoek om de betaalprocedure te herhalen ingeval van een probleem.

Artikel 7 - Naleving van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de site en de verschillende elementen behoren toe aan Parques Reunidos of aan derden. De verkoopsovereenkomst die afgesloten wordt tussen Bobbejaanland en de koper verleent de koper niet het recht om elementen van de site van Bobbejaanland te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te afficheren, door te sturen of te verdelen.

Artikel 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De regels betreffende de naleving van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens worden beschreven in voormelde privacy policy.

Artikel 9 - Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Bobbejaanland valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd. In geval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve procedures.